160 CM TELA YAPIŞTIRMA VE LAMİNASYON MAKİNASI

160 CM TELA YAPIŞTIRMA PRES MAKİNASI

160 CM – 180 CM TELA YAPIŞTIRMA PRESİ VE LAMİNASYON MAKİNASI

KRAFT KARTON PETEK PALET VE KUMAŞ KESİM HİZAR MAKİNASI